×

Uluslararası Patent Tescili

                      Türkiye'de alınan bir Patent veya Faydalı Model Belgesi ile sağlanan koruma, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerlidir. Söz konusu buluşun diğer ülkelerde de korunması için, koruma istenen ülkelerde de Patent veya Faydalı Model Belgesi alınması için başvuru yapılması gerekmektedir.

Faydalı Model koruması olmayan ülkelerde Türkiye'deki faydalı model başvurusuna dayalı olarak patent başvurusu yapılabilir.

Türkiye'de yapılan başvurunun, başvuru tarihinden itibaren ONİKİ AY içerisinde Paris Sözleşmesi'ne üye diğer ülkelere de başvuru yapılması ve bu başvuru sırasında RÜÇHAN HAKKI talep edilmesi halinde, Türkiye'deki başvuru tarihi ile diğer ülkelere yapılan başvuru tarihi arasında üçüncü kişilerin aynı buluş için yapacakları başvurular ve alacakları patentler hükümsüz sayılır.

                                                                          Avrupa Patent Sözleşmesi (European Patent Convention-EPC) Nedir?

                    Avrupa patentlerinin tescil edilmesine ilişkin Avrupa Patent Sözleşmesi (European Patent Convention-EPC), 5 Ekim 1973'de imzalanmış ve 7 Ekim 1977'de yürürlüğe girmiştir. Türkiye EPC’ye 1 Kasım 2000 tarihinde taraf olmuştur. Bu Sözleşme uyarınca kurulan Avrupa Patent Organizasyonu, yasama organı olan İdari Konsey ve yürütme organı olan Avrupa Patent Ofisi’nden (European Patent Office-EPO) oluşmaktadır.

EPC’nin amacı, buluşların korunması konusunda Avrupa ülkeleri arasında işbirliğinin arttırılması, üye ülkelerin hepsinde geçerli bir “patent verilmesi sistemi”nin kurulması ve Avrupa ülkeleri arasında ortak bir patent hukukunun oluşturulmasıdır. Tek bir başvuru ile Sözleşmeye üye ülkelerde geçerli bir patent koruması sağlanması amaçlanmaktadır. Böylece, daha kısa sürede ve daha düşük maliyetle bir patent koruması elde etmek mümkündür.

                                                                                                            Avrupa Patenti Nedir?

                   Avrupa patenti, bir buluşun EPC’ye üye ülkelerde tek bir başvuru ve tescil prosedürü ile korunmasınısağlayan bir patenttir. Koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır.

Avrupa patenti başvurusu ile ilgili tüm işlemler (şekli inceleme, araştırma, yayın, inceleme, tescil kararı ve itiraz) Avrupa Patent Ofisi (EPO) tarafından yürütülmektedir.

Başvurunun işlemleri EPO’da devam ederken, herhangi bir üye ülkede geçici koruma elde edebilmek için, başvuruya ait istemlerin o üye ülkenin resmi dilindeki çevirisinin üye ülkenin ulusal ofisine verilmesi gerekir. Bu tür bir geçici korumayı Türkiye’de elde etmek için sunulması gereken EP/100 formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Başvuruya patent verilmesi kararının ilanından itibaren Avrupa patentinin bir üye ülkede geçerli olabilmesi için, patent fasikülünün o üye ülkenin resmi dilindeki çevirisinin üye ülkenin belirlediği süre içinde, üye ülkenin ilgili resmi kurumuna verilmesi gerekir. Bir Avrupa patentinin Türkiye’de geçerli olabilmesi için sunulması gereken EP/200 formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Tescil edilen bir Avrupa patentine, tescil kararının Avrupa Patent Bülteninde ilan edilmesinden itibaren dokuz aylık süre içinde itiraz edilebilir.

EPC’nin 86 ncı maddesi uyarınca, üçüncü yıldan itibaren Avrupa patent başvurusunun geçerli olduğu yıllara ait yıllık ücretlerin başvuru sahibi tarafından doğrudan EPO’ya ödenmesi gerekmektedir. Bu ödeme, Avrupa patentinin verildiğinin ilan edildiği yıl için son kez yapılmaktadır. Bundan sonraki ödemeler, EPC’nin 141 inci maddesi uyarınca Avrupa patentinin geçerli olduğu ülkelerin ulusal ofislerine yapılması gerekmektedir.
Bir Avrupa patentinin 8 ülke için 10 yıl süreyle maliyeti ortalama 29.800 EUR’dur.

 

                                                                                             1 Temmuz 2005 İtibariyle Toplam 31 Üye Ülke Listesi

Türkiye Cumhuriyeti
Almanya
Avusturya
Belçika
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
Hollanda İngiltere
İrlanda
İspanya
İsveç
İsviçre
İtalya
İzlanda
Kıbrıs Rum Kesimi
Latviya
Lihtenştayn
Litvanya Lüksemburg
Macaristan
Monako
Polonya
Portekiz
Romanya
Slovakya
Slovenya
Yunanistan

          Üye Olmadıkları Halde Koruma Talep Edilebilecek Ülkeler
Arnavutluk
Bosna Hersek
Hırvatistan
Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti
Sırbistan-Karadağ

 

                                                                                                     PCT Üye Ülkelerde Patent Tescili

                          Uluslararası Patent Başvuruları ,Patent İşbirliği Antlaşması kapsamında yapılmaktadır.(PCT)
PCT Kapsamında yapılan uluslararası patent başvurularının organizasyonu (WIPO) Dünya Fikri Haklar Örgütü tarafından yürütülmektedir. PCT'nin amacı aynı buluşun korunması için dünya ölçüsünde yapılan patent başvurularının ve bu buluşların incelenmesinin ortaya çıkarmış oldukları zorlukları gidermektedir.Yani tek bir uluslararası patent başvuru ile,PCT anlaşmasına taraf 123 ülkede aynı anda patent başvurusu yapılması ve patent verilmesi aşamasına getirilmesini sağlayan bir başvuru sistemidir..

Aynı buluş için her birlik devletinde ,başka bir resmi dilde ,başka şekil şartlarına bağlı patent başvurusunda bulunmanın ve yine koruma konusunda öngörülen farklı maddi koşulların aranmasının doğuracağı sakıncaların giderilmesi sağlamaktadır.Genellikle 30 aylık bir süreci kapsamaktadır.

                                                                                                PATENT İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI (PCT)

                            Birden fazla ülkede buluşlarını koruma altına almak isteyen, buluş sahipleri Türkiye’nin 01 Ocak 1996 tarihinde taraf olduğu Patent İşbirliği Anlaşması (PCT-Patent Cooperation Treaty) kapsamında Ağustos-2002 tarihi itibariyle 115 ülkenin tamamında veya seçecekleri ülkelerde patentleri koruma altına alabilirler.

Başvurunun ardından “uluslararası araştırma “ aşaması başlamaktadır. Uluslararası araştırma raporu başvuru sahibinin, başvurusunu geri çekip çekmemesi hususunda karar vermesini sağlamak üzere başvuru sahibine gönderilir. Eğer başvuru geri çekilmez ise, başvuru Uluslararası Araştırma Rapor ile birlikte WIPO tarafından yayımlanır ve koruma istenilen ülkelerin patent ofislerine gönderilir.

PCT sistemi, birden fazla ülkeye yapılacak patent başvurularının dosyalama işlemlerini kolaylaştırmak ve YENİLİK ARAŞTIRMALARI’nın (istenirse de ön inceleme raporunun) tek merkezden yapılarak tescil kararının ilgili ülke tarafından verilmesini sağlamaktadır.

Patent iş birliği Antlaşması’nın patent başvurusu yapacak kişiler açısından yararı her bir ülkeye tek tek yapılacak başvurulardaki, başvuru yapma, vekil atama, çeviri yapma ve ücret ödeme gibi konulardaki sürelerin sekiz ile on sekiz ay uzatabilmesidir.

Patent iş birliği Antlaşması ile ulusal patent ofislerinin yükü azaltılmaktadır. Uluslararası başvurular uluslararası araştırma raporu ile birlikte yayınlandığı için,ilgilenen kişilerin bilgilendirilmesini sağlanmakta ve bu başvuruların konusu buluşların patent verilebilirlik kriterleri açısından değerlendirilmesi,üçüncü kişiler tarafından da sağlıklı bir şekilde yapılabilmektedir.

PCT işlemleri uluslararası ve ulusal olmak üzere iki safhadan oluşmaktadır. Uluslararası Safhada; Uluslararası başvurunun dosyalanması, uluslararası araştırma raporunun hazırlanması ve uluslararası yayını içeren 1.kısım ve isteğe bağlı ön inceleme raporunun hazırlanması işlemini kapsayan 2.kısımdan oluşmaktadır.

Başvuru sahibi başvurusunun uluslararası safhanın 2.kısmını içeren ön incelemeye tabi tutulmasını talep edip etmeme hakkına sahiptir. Bu talep araştırma raporunun yayınlanmasıyla rüçhan tarihinden itibaren 19.ayın sona ermesinden önce yapılmalıdır.

Uluslararası ön-inceleme otoritesi tarafından yapılan ön incelemenin amacı; buluşun yeni olup olmadığı,ve sanayiye uygulanıp uygulanmadığının belirlenmesidir.Bu rapor başvuru sahibine ve başvuru sahibinin seçtiği ülke ofislerine iletilir.

PCT başvurusu için gerekli evraklar uluslararası başvurunun dosyalandığı kabul ofisine verilir. Kabul ofisi dosyalama tarihini verir, başvuruyu şekli şartlara uygunluk açısından inceler ve başvurunun bir nüshasını WIPO bünyesinde PCT işlemlerini yürütmekle görevli Uluslararası Araştırma Otoritesine (Türkiye için Avrupa Patent Ofisidir) gönderir. Uluslararası Araştırma otoritesi tarafından araştırma raporu düzenlenerek, buluşa patent verilmesiine engel olabilecek nitelikte olan bütün dokümanlar belirlenebilir. Raporun başvuru sahibine gönderilmesiyle başvuru sahibi PCT 2.kısımda belirtilen şekilde uluslararası ön- inceleme için talepte bulunup bulunmamaya karar verir. Rüçhan tarihinden itibaren 18 ayın bitiminden sonra Uluslararası Büro,başvuruyu ve araştırma raporunu yayınlar.

Uluslararası safhayı ulusal safha izlemektedir. Başvuru sahibi,PCT başvurusunu seçtiği her ülkede bir vekil tayin ederek o ülkenin mevzuatına uygun bir şekilde ve PCT sürelerine uyarak bu ülkelerde patent başvurusunda bulunur.Bundan sonraki işlemler tamamen ulusal mevzuata gore yürütülür.

PCT’nin 1.kısmındaki uluslararası safha için Kabul ofisine tek bir ücret ödenir.Bu ücrete;iletme ücreti,uluslararası araştırma ücreti ve uluslararası ücret(temel ücret +ülke tayin ücreti)dahildir.Beşten fazla ülke işaretlenmesi durumunda yalnızca ilk beş ülke için ülke tayin ücreti alınır.

PCT Sistemi , yabancı patent başvurularının dosyalanmasında avantaj sağlamakla kalmayıp, masrafları da önemli ölçüde azaltmakta ve özellikle gelişmekte olan ülkelerin sanayicilerinin teknik bilgiye daha kolay ulaşmasını sağlamaktadır.

 

PCT ( Patent İşbirliği Antlaşması ) Üyesi Ülkeler

27 Ekim 2005 İtibariyle Toplam 128 Ülke

Türkiye Cumhuriyeti
Almanya
Amerika Birleşik Devletleri
Antigua ve Barbuda
Arjantin
Arnavutluk
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
Barbados
Belarus
Belçika
Belize
Benin
Birleşik Arap Emirlikleri
Birleşik Krallık(İngiltere)
Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti
Bosna Hersek
Botsvana
Brezilya
Bulgaristan
Burkina Faso
Cezayir
Çad
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Dominik
Ekvador
Ekvator Ginesi
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Fas
Fildişi Sahilleri
Filipinler
Finlandiya
Fransa
Gabon Cumhuriyeti
Gambiya
Gana
Gine
Gine-Biso Grenada
Güney Afrika
Gürcistan
Hırvatistan
Hindistan
Hollanda
İrlanda
İspanya
İsrail
İsveç
İsviçre
İtalya
İzlanda
Japonya
Kamerun
Kanada
Kazakistan
Kenya
Kıbrıs Rum Kesimi
Kırgızistan
Kolombiya
Komoros
Kongo
Kore Cumhuriyeti
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti
Kostarika
Küba
Lesoto
Letonya Cumhuriyeti
Liberya
Libya Arap Cumhuriyeti
Lihtenştayn
Litvanya
Lüksemburg
Macaristan
Madagaskar
Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti
Malavi
Mali
Meksika
Merkezi Afrika Cumhuriyeti
Mısır
Moğolistan Moldova Cumhuriyeti
Monako
Moritanya
Mozambik
Namibya
Nijer
Nijerya
Nikaragua
Norveç
Özbekistan
Papua Yeni Gine
Polonya
Portekiz
Romanya
Rus Federasyonu
San Marino
Santa Lusia
Saint Vincent and the Grenadines
Senegal
Seyşeller
Sırbistan - Karadağ
Singapur
Siyera Liyon
Slovakya
Slovenya
Srilanka
Sudan
Suriye Arap Cumhuriyeti
Swaziland
Tacikistan
Togo
Trinidad Ve Tobago
Tunus
Türkmenistan
Uganda
Ukrayna
Umman
Viyetnam
Yeni Zellanda
Yunanistan
Zambiya
Zimbabve

Kaynak: WIPO Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı