×

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ


Teknoloji Geliştirme Bölgesi; yeni veya ileri teknolojide mal ve hizmet üretmek isteyen girişimcilerin, araştırmacı ve akademisyenlerin sınaî ve ticari faaliyetlerini üniversitelerin yanında veya yakınında yürütebilmelerine ve bu üniversitelerden yararlanabilmelerine imkan vermek için kurulmuş akademik, sosyal ve kültürel sitelerdir.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 06 Temmuz 2001 tarih ve 24454 sayılı, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ise 19 Haziran 2002 tarih ve 24790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

AMACI


Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörleri arasında işbirliği sağlanarak;
Ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması amacıyla teknolojik bilgi üretilmesi,
Üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirilmesi,
Ürün kalitesinin veya standardının yükseltilmesi,
Verimliliğin artırılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi,
Teknolojik bilginin ticarileştirilmesi,
Teknoloji yoğun yatırım ve girişimciliği desteklemek,
Araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak,
Teknoloji transferine katkıda bulunmaktır.
 

MİSYONU


Ülkemizde, Üniversite-Sanayi işbirliğini sağlamak,
İleri teknoloji kullanan veya üreten şirketlerin sayısının artmasını ve gelişmesini desteklemek,
Mevcut kaynakların daha verimli kullanılmalarını sağlamak veya yeni kaynak yaratılması amacıyla yenilikçi ve ileri teknoloji alanlarında faaliyet gösterecek şirketlere Ar-Ge çalışmalarını yürütebilecekleri ortam ve destek sağlamak,
İleri teknoloji alanında çalışan ulusal ve uluslararası şirketleri bir araya getirerek aralarında ve üniversitelerle sinerji yaratmalarını sağlayan mekanizmalar kurmak,
Üniversitelerdeki akademik birikimin ve araştırma sonuçlarının ekonomik değere dönüştürülmesini sağlamak,
Ülkenin ekonomik ve teknolojik düzeyinin yükseltilmesine ve böylece ülkenin uluslararası rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak,
İleri teknoloji ve ihracata yönelik katma değeri yüksek, yenilikçi, ileri teknoloji ürünleri üretme potansiyeli olan yeni şirketlerin kurulmasını ve mevcut küçük işletmelerin büyümesini teşvik etmek,
 

VİZYONU


Küreselleşen dünyada yerini almış ve ekonomik gücü yüksek bir Türkiye,
Araştırma sonuçlarının ekonomik değere dönüştürülmesi,
Üniversitelerin sahip olduğu gelişmiş insan gücünün ve altyapı olanaklarının ekonomik değer yaratılmasında kullanılması ve akademik bilginin ticarileştirilmesi,
Yenilikçi ileri teknoloji ürünlerinin yurtdışına pazarlanması ve bu alanda yabancı sermayenin ülkemize çekilmesi,
 

HEDEFLERİ


Türkiye’nin Ar-Ge potansiyeline ve teknoloji üretebilme yeteneğine katkı sağlamak,
Türkiye için sürdürülebilir kalkınmanın unsurlarından birisi olmak,
Girişimciliği ve yenilikçiliği teşvik etmek ve desteklemek,
Sektör öncelikleriyle Türkiye’nin teknoloji üretiminin ve birikiminin yönlendirilmesine katkı sağlamak,
Teknoloji transferi için uygun ortam yaratmak,
Dünya pazarlarına yönelik ileri teknoloji ürün ve hizmet üretimini desteklemek,
Sanayi-üniversite işbirliğini etkin ve sürekli kılmak,
Üniversitedeki araştırma altyapısının ve bilgi birikiminin ekonomik değere dönüşmesine katkı sağlamak,
Nitelikli işgücüne ülke içinde istihdam yaratmak,
Yüksek/ileri teknoloji yatırımları yapacak, yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak bölgeler oluşturulması,
Ar-Ge çalışmalarında uluslararası işbirliğini güçlendirmektir.