×

Telif Hakları / Fikri Haklar

Telif hakkı nedir?
Fikri hak fikir ürünlerini koruyan haklara verilen genel addır.Bu ürünler insan zekası ile ortaya çıkan ; edebiyat ve sanat eserleri ,bilgisayar programları,buluşalar tasarımlar v.b ürünleri kapsar

Telif hakkı, herhangi bir bilgi veya düşünce ürününün kullanılması ve yayılması ile ilgili hakların, yasalarla belirli kişilere verilmesidir. Kısaca, orijinal bir yaratının kopyalanmasına veya kullanılmasına izin verme hakkıdır.

Telif hakkı, genellikle belirli bir süre için geçerlidir. Sembolü çember içinde bir "C" harfidir, © harfi üzerinde bulunduğu yaratının telif haklarının korunduğunu belirtir ve İngilizce "copyright" kelimesini ifade eder.

Fikir ve sanat eserleri 5846 sayılı kanun ile korunmaktadır. Bu kanunun amacı, fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçıların, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıların ve radyo-televizyon kuruluşlarının ürünleri üzerindeki manevi ve mali haklarını belirlemek, korumak, bu ürünlerden yararlanma şartlarını düzenlemek, öngörülen esas ve usullere aykırı yararlanma halinde yaptırımları tespit etmektir. (Madde 1 – (Değişik: 21/2/2001 -4630/1 md.))

Eser nedir ? Eser çeşitleri nelerdir ?

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunumuzun 1/B maddesine göre eser ; “Sahibinin hususiyetini taşıyan ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulleridir”.

Kanunumuza göre bir fikir ve sanat ürününün eser olarak kabul edilip koruma altına alınabilmesi için ;

a. Sahibinin hususiyetini taşıması,
b. Şekillenmiş olması,
c. Kanunda sayılan eser türlerinden birine girmesi,
d. Fikri bir çabanın sonucu olması,
gerekmektedir.

Hak Sahibinin Açabileceği Davalar :

Madde Manevi Haklara Tecavüz Halinde Suçlar Ceza Miktarı
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na aykırı olarak kasten   2 yıldan 4 yıla kadar hapis veya 50 Milyar liradan 150 Milyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden hükmolunur.
71 Alenileşmiş olsun veya olmasın, eser sahibi veya halefinin yazılı izni olmadan
bir eseri umuma arz eden veya yayımlayan kişiler hakkında
 
71 Sahip veya halefinin yazılı izni olmadan, bir esere veya çoğaltılmış nüshalarına
ad koyan kişiler hakkında
71 Başkasının eserini kendi eseri veya kendisinin eserini başkasının eseri olarak gösteren veya 15 ncı maddenin ikinci fıkrası hükmüne aykırı hareket eden kişiler hakkında
71 FSEK 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 ve 40 inci maddelerdeki hallerde kaynak
göstermeyen veya yanlış yahut kifayetsiz veya aldatıcı kaynak gösteren kişiler hakkında
71 Eser sahibinin yazılı izni olmaksızın bir eseri değiştiren kişiler hakkında
     
Madde Mali Haklara Tecavüz Halinde Suçlar Ceza Miktarı
72 Aralarında mevcut bir sözleşme olmasına rağmen bu sözleşme hükümlerine aykırı
olarak bir eser veya işlenmelerinin kendi tarafından çoğaltılmış nüshalarını satan veya dağıtan kişiler hakkında
3 aydan 2 yıla kadar hapis veya 10 Milyar liradan 50 Milyar liraya
kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden hükmolunur
72 Hak sahibinin izni olmaksızın bir eseri ve çoğaltılmış nüshalarını, 5846 sayılı
Kanunun 81 inci maddesinin yedinci fıkrasında sayılan yerlerde (yani yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde) satan kişiler hakkında
72 Hak sahibinin izni olmaksızın; Bir eseri herhangi bir şekilde işleyen kişiler hakkında 2 yıldan 4 yıla kadar hapis veya 50 Milyar liradan 150 Milyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden hükmolunur.
72 Hak sahibinin izni olmaksızın; Bir eseri herhangi bir şekilde çoğaltan kişiler hakkında
72 Hak sahibinin izni olmaksızın; Bir eseri herhangi bir şekilde yayan kişiler hakkında
72 Hak sahibinin izni olmaksızın; Bir eserin nüshalarını yasal veya yasal olmayan yollardan ülkeye sokan ve her ne şekilde olursa olsun ticaret konusu yapan kişiler hakkında
72 Hak sahibinin izni olmaksızın; Bir eseri topluma açık yerlerde gösteren veya temsil eden, bu gösterimi düzenleyen veya dijital iletim de dahil olmak üzere her nevi işaret, ses ve/veya görüntü iletimine yarayan araçlarla yayan veya yayımına aracılık eden kişiler hakkında
     
Madde FSEK 71, 72, 80 ve 81 inci maddelerinde belirtilen suçlar dışında kalan diğer suçlar Ceza Miktarı
  Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na aykırı olarak kasten, 2 yıldan 4 yıla kadar hapis veya 50 Milyar liradan 150 Milyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her

ikisine birden hükmolunur.
73 Çoğaltıldığını bildiği veya bilmesi icap ettiği bir eserin nüshalarını ticarî amaçla elinde bulunduran kişiler hakkında
73 Mevcut olmadığını veya üzerinde tasarruf salahiyeti bulunmadığını bildiği veya bilmesi icap ettiği malî hakkı veya ruhsatı başkasına devreden veya veren yahut rehneden veyahut herhangi bir tasarrufun konusu yapan kişiler hakkında
73 Yegâne amacı bir bilgisayar programını korumak için uygulanan bir teknik aygıtın
geçersiz kılınmasına veya izinsiz ortadan kaldırılmasına yarayan herhangi bir teknik aracı, ticarî amaç için elinde bulunduran veya dağıtan kişiler hakkında
73 FSEK hükümlerine uygun olarak çoğaltılmış ve yayılmış eser nüshalarının, yapımların ve fono-gramların, çoğaltma ve yayma hakkı sahiplerinin ayırt edici unvan, marka ve künye bilgileriyle birlikte tıpkı basım ve yapım yoluyla, işaret, yazı, ses, hareketli veya hareketsiz görüntü ya da veri tekrarına yarayan alet veya yöntemlerle çoğaltan veya bu şekilde çoğaltılmış nüshaları yayan, kişiler hakkında 3 yıldan 6 yıla kadar hapis veya 20 Milyar liradan 200 Milyar liraya kadar ağır para
cezasına veya zararın ağırlığı dik-kate alınarak her ikisine birden hükmolunur.
     
Madde 81 inci Maddede Yer Alan Suçlar Ceza Miktarı
  81. Madde hükümlerine aykırı olarak kasten  
81 Sinema ve müzik eserlerinin çoğaltılmış nüshaları ile süreli olmayan yayınları, bandrol almadan, 5846 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin yedinci fıkrasında sayılan yerlerde
(yani yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde) satan kişiler hakkında
3 aydan 2 yıla kadar hapis veya 5 Milyar liradan 50 Milyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden hükmolunur.
81 Sinema ve müzik eserlerinin çoğaltılmış nüshaları ile süreli olmayan yayınları,
bandrol almaksızın çoğaltan ve yayan veya eser sahibinin ve bağlantılı hak sahibinin haklarını ihlâl edecek şekilde bedelsiz yayan veya bu 5846 sayılı Kanuna ve ilgili mevzuata uygun alınmış bandrolleri mevzuatta belirlenen şekilde yapıştırmadan bedelli ve bedelsiz yayan kişiler hakkında.
2 yıldan 4 yıla kadar hapis veya 50 Milyar liradan 150 Milyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden hükmolunur.
81 Bu Kanun ve ilgili mevzuata göre bandrol alma hakkı olmadığı halde, sahte evrak veya dokümanlarla veya herhangi bir biçimde Bakanlık veya yetkilendirdiği kuruluşları yanıltarak bandrol alan veya münhasıran bandrol alınması gereken eser, icra ve yapımların tespit edildiği kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyaller ile süreli olmayan yayınlar için verilen bandrolleri amacı dışında kullanan kişiler hakkında 2 yıldan 4 yıla kadar hapis veya 20 Milyar liradan 200 Milyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden hükmolunur.
81 Sahte bandrol imal eden, kullanan ve/veya sahte bandrolden her ne şekilde olursa
olsun ticarî menfaat sağlayan kişiler hakkında
3 yıldan 6 yıla kadar hapis veya 50 Milyar liradan 250 Milyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden hükmolunur.
     
Madde Bağlantılı Haklara Tecavüz Halinde Suçlar Ceza Miktarı
80 Bir icra, fonogram veya yapımın izinsiz çoğaltılmış nüshalarının bu Kanunun 81 inci maddesinin yedinci fıkrasında sayılan yerlerde satışı ile ilgili ihlal edenler hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya 5 Milyar liradan 50 milyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden
80 80. Madde ile belirlenen diğer hakları ihlal eden kişiler hakkında

2 yıldan 4 yıla kadar hapis veya 50 Milyar liradan 150 Milyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden hük-molunur.

Telif Hakkı Başvurusu

1- BANDROL BAŞVURUSU :
Aşağıda sıralanmış bu belgeler mevcut sistem içinde istenenler olup, 5101 sayılı Kanun değişikliği doğrultusunda yeniden düzenlenecektir.

*Süreli Olmayan Yayınlar için, müzik Eserleri için , sinema Eserleri için ,VCD-DVD-CD-ROM-VHS Eserleri için

2- BİL- KOD BAŞVURUSU
Bilgisayar Programları için Kültür Bakanlığı’ndan alınan bir numaradır. Bu numara bilgisayar programınızın tescilli olduğu anlamını taşımaz. Programa değil firmanıza alınan bu numaraya ek numaralar koyularak program CD'nizin üzerine yazılacak ve bu programın size ait olduğunu kanıtlayacak

3- KAYIT –TESCİL BAŞVURUSU :
Mevzuat gereğince ; sinema ve müzik eserlerinin kayıt-tescili zorunlu diğer eser gruplarında ise eser veya hak sahibinin isteğine bağlıdır.

Zorunlu kayıt tescil başvurusu : Müzik eseri içeren yapımlar, sinema eseri içeren yapımlar, 1995 yılı ve öncesi yapımı gerçekleşen sinema eseri içeren yapımlar

İsteğe bağlı kayıt tescil başvurusu : İlim ve edebiyat eserleri , bilgisayar programları/veritabanları , güzel sanat eserleri , musiki eserler ,

Kaynak : Kültür ve turizm Bakanlığı , Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü

Program Yazılım Telif Hakları

110 sayılı kanunla bilim ve edebiyat eserleri arasına, her biçim altında ifade edilen bilgisayar programları ve bunların hazırlık tasarımları da eklenmiştir.4110 sayılı kanunun gerekçesinde yapılan bu ekin bilgisayar programları üzerinde fikri hakların FSEK tarafından açık ve net bir şekilde korunamadığı gerçeğine işaret edilmiştir.Gene gerekçeye göre, ” bilgisayar program teknolojisi ülkemiz endüstriyel gelişimi için temel öneme sahip bir konu haline gelmektedir.Bir bilgisayar programını gerçekleştirmek için insan gücüne, teknik ve mali yatırıma ihtiyaç vardır.Buna karşılık ortaya çıkan programın haksız kopyalanması çok kolay ve çok az maliyetle yapılabilmektedir.Bu durum bilgisayar programlarının fikri haklarının çok iyi korunmasını gerektirmiştir”.

”Avrupa Yazılım Yönergesi” bu değişikliğe kaynak oluşturmuştur.Hazırlık tasarımlarının , ilim ve edebiyat eseri kabul edilip korunabilmesi için , tasarımın “bir sonraki aşamada” program haline gelmesi gerekir.Yoksa bilgisayar programı sadece tasarım halinde kalmışsa , eser olarak korunmaz.Meselâ , bir programcı büyük bir avukatlık bürosu için dosyaların kolayca bulunmasını ve içeriğinin izlenmesini sağlayan bir program tasarlamış , ancak sadece dava tiplerini belirlemekle yetinmişse program eser haline gelmemiş sayılır.

Kavram. “Bilgisayar programı” belli bir işlevi veya görevi yerine getirmesi amacıyla verilen komutların herhangi bir şekil, lisan, notasyon veya kodla ifade edilmesidir.Bu terim aynı zamanda her biçimde ifade edilen tüm programları ve bir sonraki aşamada bilgisayar programı haline gelmesi koşulu ile tasarımları da kapsar.”Donanım” ile kastedilen programın yapılmasını sağlayan fiziksel ünite (hardware) , yani makine (aparat) nin kendisidir.İşte bu makinenin içinde bulunan ve makinenin çalıştırılabilmesi için öncelikle yüklenen ( ve hep yüklü olarak bulunması gereken) işletici programlar (işletim sistemleri) da bilgisayar programı sayılır ve FSEK’e göre korunur.Kanunda yer alan “bir sonraki aşama” somut olayda belirlenmelidir. Tasarı eser olarak korunur. Korunmayan ilk kademelerde kalan tasarımlardır.Video oyunları bir bilgisayar programına dayanırlar ancak saf bilgisayar programı olarak değerlendirilip korunamazlar. Bir video oyunu somut olayın özellikleri haklı gösterdiği taktirde sinema eseri sayılabilir veya bilgisayar programına ilişkin korumadan kıyasen yararlanabilir.

Bir bilgisayar programı çeşitli aşamalardan geçerek oluşur.Bu aşamalar,bir taraftan programın yapısını oluşturur, diğer taraftan da ona temel veren düşünce ve ilkeleri içerir. Bu sebeple , aşamalar ve dolayısıyla yapı ,eser olarak programın sahibi ile onu hukuki yollardan edinen ve kullanan , lisans alan gibi kişilerin ilişkilerinin nitelendirilmesinde ve haklarının sınırlarının belirlenmesinde rol oynar.

Kaynak : Ünal TEKİNALP- FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU -2005 ARALIK

 

Eser Sahibinin Hakları

Eser Sahibi Kimlerdir?
Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre eser sahibi, eseri meydana getiren kişidir. Örneğin, bir müzik eserinin sahibi, onu meydana getiren, yani bestesini ve güftesini yaratan kişidir.

Eser Sahibinin Hakları Nelerdir :
a) Manevi Haklar
b) Maddi Haklar

1- MANEVİ HAKLAR :

Umuma Arz Yetkisi : Eser sahibinin manevi haklarının başında, eserin, umuma arz edilip edilmemesini, yayımlanma zamanını ve tarzını tespit gelir. Örneğin, bir eserin, eser sahibinin yazılı izni bulunmadan umuma arz edilmesi ya da izin verdiğinden farklı bir şekilde umuma arz edilmesi hali manevi haklara açık bir tecavüz durumudur.

Adın Belirtilmesi Yetkisi Eser sahibi, eserini adıyla (veya müstear adıyla) ya da adsız olarak, umuma arz etme veya yayımlama hususuna münhasır bir hakka sahiptir. Örneğin, eserinde müstear ad kullanan bir yazara ait eserin, yazarın gerçek adıyla basılması durumunda, esere ait manevi hakkı ihlal edilmiş olacaktır.

Eserde Değişiklik Yapılmasını Menetme Yetkisi : Eser sahibinin en önemli manevi haklarından biri, açık izni bulunmaksızın eserde (veyahut eser sahibinin adında) kısaltma, ekleme veya herhangi bir değiştirme yapılamamasıdır. Örneğin, bir resmin mülkiyetini alan kişinin bu resim üzerinde değişiklik yapması ya da bir müzik eserinin mali haklarını devralmış kişinin eser üzerinde değişiklikler yapabilmesi mümkün değildir.

Eser Sahibinin Zilyed ve Malike Karşı Hakları : Eser sahibi, gerekli durumlarda; eserin aslının malikinden (yani bir eser üzerinde cismani olarak mülkiyet hakkı sahibi olmuş kişiden - mesela bir tabloyu satın almış kişiden) veya zilyedinden (yani bir eser üzerinde cismani olarak mülkiyet hakkı bulunmamakla birlikte o eseri elinde bulunduran kişiden - mesela bir tabloyu yeniden satım amacıyla aslın malikinden alarak satılmak üzere elinde bulunduran galeri sahibinden) haklı bir sebep ile geçici olarak yararlanmayı talep edebilir. Bu hak sadece, bir kısım güzel sanat eserleri (yağlı ve sulu boya tablolar, her türlü resimler, desenler, pasteller, gravürler, güzel yazılar ve tezhipler, kazıma, oyma, kakma veya benzeri usullerle maden, taş ağaç veya diğer maddelerle çizilen veya tespit edilen eserler kaligrafi, serigrafi, heykeller, kabartmalar ve oymalar) ve İlim ve edebiyat eseri niteliği bulunan el yazısıyla yazılmış eser asılları için tanınmış olan bir haktır.

Ayrıca eser sahibi, eserin tek ve özgün olması durumunda, kendisine ait tüm dönemleri kapsayan çalışma ve sergilerde kullanmak amacıyla, koruma şartlarını yerine getirerek iade edilmek üzere eseri isteyebilir. Örneğin, bir ressamın, tüm çalışmaların yer alacağı bir katalog çekimi sırasında elinde fotoğrafı bulunmayan bir tablosunun malikinden çekim için geçici olarak yararlanmayı talep edebilmesi mümkündür.

Manevi haklar eser sahipliğinden doğan bazı mutlak ve münhasır yetkiler oldukları için miras yolu ile geçmedikleri gibi, devir yönünden ölüme bağlı tasarruflara konu olmazlar ve sağlar arası işlemlerde de devir edilemezler. Ancak manevi hakların kullanılma yetkisi devredilebilir. Manevi hakların ihlali halinde eser sahibinin müdahale etme yetkisi bulunmaktadır.Bir esere malik olan, eser sahibi ile yapmış olduğu sözleşme şartlarına göre eser üzerinde tasarruf edebilir, fakat eseri bozamaz ve yok edemez ve eser sahibinin haklarına zarar veremez, eseri değiştiremez. Aksi durumun varlığı manevi hakların ihlali anlamına gelir.

2-MADDİ HAKLAR :

İşleme Hakkı : Bir eserden, onu işleme suretiyle faydalanma hakkı münhasıran eser sahibine aittir. Bir eserin, eser sahibinin izni dışında işlenebilmesi mümkün olmamakla beraber, asıl eser sahibinin izni ile meydana getirilen işlenme eser de başlı başına bir eserdir ve yaratanı eser sahibi sayılmaktadır. Örneğin, bir eserin izinsiz tercümesini yapmak eser sahibinin işleme hakkını ihlal edecektir. Bir eserin sahibinin izni ile tercümesinin yapılması halinde, tercüme eden de işlenme eser sahibi olarak kabul edilecek ve kanunda tanınan haklardan faydalanabilecektir.

Çoğaltma Hakkı : Bir eserin aslını veya kopyalarını, herhangi bir şekil veya yöntemle, tamamen veya kısmen, doğrudan veya dolaylı, geçici veya sürekli olarak çoğaltma hakkı münhasıran eser sahibine aittir. Örneğin bir müzik eserinin veya bilgisayar programının çoğaltılması ve kopyalanması hakkı münhasıran eser sahibine ait bulunmaktadır. Herhangi bir kimse veya yapımcı bir şirket bu hakkı devralmaksızın bir eserin aslını veya kopyalarını herhangi bir şekil veya yöntemle çoğaltamaz. Aksi durum hakka tecavüz sayılır.

Yayma Hakkı: Bir eserin aslını veya çoğaltılmış nüshalarını, kiralamak, ödünç vermek, satışa çıkarmak veya diğer yollarla dağıtmak hakkı münhasıran eser sahibine aittir

Temsil Hakkı: Bir eserden , doğrudan doğruya yahut işaret, ses veya resim nakline yarayan aletlerle umumi mahallerde okumak, çalmak, oynamak ve göstermek gibi temsil suretiyle faydalanma hakkı münhasıran eser sahibine aittir.

İşaret, Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma iletim Hakkı: Bir eserin aslının veya çoğaltılmış nüshalarının, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlanması ve yayınlanan eserlerin bu kuruluşların yayınlarından alınarak başka yayın kuruluşları tarafından yeniden yayınlanması suretiyle umuma iletilmesi hakkı münhasıran eser sahibine aittir.

Pay ve takip hakkı : eserleri ölümünden sonra kıymetlenen bir ressamın, bir yağlı boya resminin açık arttırmada satılması halinde, mirasçılarının bu satışından pay isteme hakkı söz konusu olabilecektir.

Fikir ve Sanat Eserleri

1. İlim ve edebiyat eserleri: Herhangi bir şekilde dil ve yazı ile ifade olunan eserler ve her biçim altında ifade edilen bilgisayar programları ve bir sonraki aşamada program sonucu doğurması koşuluyla bunların hazırlık tasarımları, Her nevi rakslar, yazılı koreografi eserleri, Pandomimalar ve buna benzer sözsüz sahne eserleri. Bedii vasfı bulunmayan her nevi teknik ve ilmi mahiyette fotoğraf eserleriyle, her nevi haritalar, planlar, projeler, krokiler, resimler, coğrafya ve topografyaya ait maket ve benzerleri, her çeşit mimarlık ve şehircilik tasarım ve projeleri, mimari maketler, endüstri, çevre ve sahne tasarım ve projeleri.

2. Musiki eserleri: Musiki eserleri, her nevi sözlü ve sözsüz bestelerdir.

3. Güzel sanat eserleri: Güzel sanat eserleri, estetik değere sahip olan;
Yağlı ve suluboya tablolar; her türlü resimler, desenler, pasteller, gravürler, güzel yazılar ve tezhipler, kazıma, oyma, kakma veya benzeri usullerle maden, taş, ağaç veya diğer maddelerle çizilen veya tespit edilen eserler, kaligrafi, serigrafi, Heykeller, kabartmalar ve oymalar, Mimarlık eserleri, El işleri ve küçük sanat eserleri, minyatürler ve süsleme sanatı ürünleri ile tekstil, moda tasarımları, Foto-grafik eserler ve slaytlar, Grafik eserler, Karikatür eserleri, Her türlü tiplemelerdir.

4. Sinema eserleri : Sinema eserleri, her nevi bedii, ilmi, öğretici veya teknik mahiyette olan veya günlük olayları tespit eden filmler veya sinema filmleri gibi, tespit edildiği materyale bakılmaksızın, elektronik veya mekanik veya benzeri araçlarla gösterilebilen, sesli veya sessiz, birbiriyle ilişkili hareketli görüntüler dizisidir.