×

A- KALKINMA AJANSLARI PROJE VE FAALİYET DESTEKLERİ

1- Doğrudan Finansman Desteği;

Ajansın yararlanıcılara vereceği doğrudan finansman desteği, başvuru rehberlerinde belirlenen usul ve esaslar dahilinde kullandırılır.

 • Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Sağlanan Destekler
 • Doğrudan Faaliyet Destekleri
 • Güdümlü Proje Destekleri

2- Faiz Desteği

Kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin ilgili aracı kuruluş ile Ajans arasında imzalanacak protokolde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlardan alacakları krediler karşılığında ödeyecekleri faiz giderlerinin, Ajans tarafından karşılanmasını öngören karşılıksız yardımdır.

3- Faizsiz Kredi Desteği

Ajans tarafından kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin ilgili aracı kuruluş ile Ajans arasında imzalanacak protokolde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlar eliyle kredi verilmesini ve bu mali desteğin Ajansa faiz ödenmeksizin taksitler halinde geri ödenmesini öngören karşılıksız yardımdır.

Detaylı bilgi için; http://www.dpt.gov.tr/bgyu/kalkinmaajans/ajans.html

B- KOSGEB DESTEKLERİ

 • Geri Ödemesiz ve Geri Ödemeli KOSGEB Destekleri
 • Kredi Faiz Destekleri olarak iki ayrı grupta toplanmaktadır.

Bunun yanı sıra KOBİ’lerin gelişimine katkı sağlamak üzere

 • Proje Uygulamaları (AB Projeleri dahil) gerçekleştirilmektedir.
 • Danışmanlık ve eğitim destekleri
 • Teknoloji geliştirme ve yenilik destekleri
 • Bilişim destekleri
 • Kalite geliştirme destekleri
 • Pazar araş. ve ihr. geliştirme destekleri
 • Uluslararası işbirliği destekleri
 • Bölgesel kalkınma destekleri
 • Girişimciliği geliştirme destekleri
 • KOSGEB finansman (kredi faiz) destekleri

Detaylı bilgi için; http://www.kosgeb.gov.tr

C- SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI AR-GE DESTEKLERİ

1- San-Tez Projesi (Üniversite-Sanayi İşbirliği)

Sanayicilerimizin Ar-Ge’ye dayalı ihtiyaçlarının, üniversite-sanayi işbirliği ile üniversite bilimselliği kapsamında çözüme kavuşturulması, “İnovasyon ve Ar-Ge’nin önemini kavramış kendi teknolojisini üreten ve satan, rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye” vizyonuna önemli bir katkı sağlamaktır.

2-Teknogirişim Sermayesi Desteği

5746 Sayılı Kanun kapsamında sağlanan Teknogirişim Sermaye Desteği ile yeni ve yenilikçi iş fikirleri olan genç girişimcilerin, bu iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için çekirdek sermaye sağlanarak desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Detaylı bilgi için; http://www.sanayi.gov.tr/

D- İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI

Bakanlar Kurulu’nun 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Kararı’nın 4’üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak,

İhracatçıya sağlanan devlet yardımları hakkında :

İhracata Yönelik Devlet Yardımları 10 adet destek programından oluşmakta olup, yardımların uygulanmasında nihai onay mercii Dış Ticaret Müsteşarlığı’dır. Söz konusu devlet yardımları;

 • Araştırma-Geliştirme Yardımları
 • Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi
 • Yurtdışında Milli veya Bireysel Düzeyde Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi
 • Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği
 • Eğitim ve Danışmanlık Yardımı
 • Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
 • Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi
 • İstihdam Yardımı
 • Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi
 • Tarımsal ürünlerde ihracat iadesi

Detaylı bilgi için; www.dtm.gov.tr/

E-TÜBİTAK DESTEKLERİ

Bir özel sektör kuruluşu, TÜBİTAK’tan Ar-Ge projeleri için finansal destek alabilir; enstitülerle işbirliği içinde tüm test, analiz, sistem kurma ve geliştirme çalışmalarını yürütebilir; danışmanlık ve eğitim hizmetleri alabilir; uluslararası işbirlikleri geliştirebilir; bilim ve teknoloji dünyasıyla ilgili veri tabanlarından yararlanabilir.

***SANAYİ ve AKADEMİK AR-GE PROJE DESTEKLERİ

Ülkemiz sanayi kuruluşlarının Ar-Ge’ye daha fazla kaynak ayırmasını özendirmek, sanayi kuruluşlarının kendi arasında ve üniversitelerle daha yakın işbirlikleri ve ortaklıklar sağlamasını teşvik etmek amacıyla TÜBİTAK Yenilik ve Destek Programlığı Başkanlığı (TEYDEB) tarafından aşağıdaki destek programları yürütülmektedir.

 • 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
 • 1503 - Proje Pazarları Destekleme Programı
 • 1507 - KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
 • 1508 - Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programı (TEKNOGİRİŞİM)
 • 1509 - Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
 • 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı
 • 1002 - Hızlı Destek Programı
 • 1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projeleri Destekleme Programı Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülen ve üniversiteler ve kamu kurumlarının yanında sanayi kuruluşlarını da araştırma projesi yapmaya yönelten programlardır.
 • 1008 - Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı
 • 1010 - Evrensel Araştırmacı (EVRENA) Programı
 • 1301 - Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları ve Platformları Kurma Girişimi Projeleri (İŞBAP) Destekleme Programı
 • 3501 - Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı (Kariyer Programı)

Detaylı bilgi için; www.tubitak.gov.tr/

F- KREDİ GARANTİ FONU (KGF)

Yeni ve küçük işletmelerin banka kredisine ulaşması çok güçlü bir teminatı gerekli kılmaktadır. Öte yandan KOBİ’lerin uzun vadeli kredi kullanmalarında da bankaca talep edilen yüksek teminatlar önemli bir engel olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun dışında KOBİ’lerin işlerini büyütürken mevcut kredi limitlerinin artırılmasında bankaca talep edilen ek teminatlar çoğu kez işletme ve banka arasında çözülmesi gereken bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. KGF, KOBİ’lere verdiği kefalet ve üstlendiği risk ile bu işletmelerin daha çok banka kredisi kullanabilmelerini sağlamakta, uzun vadeli ve uygun maliyetli kredilerden küçük işletmelerimizin de yararlanmasını mümkün hale getirmektedir. Bu sayede girişimcilik teşvik edilmekte, KOBİ’ler lehine ek bir kredilendirme yaratılarak ekonomik büyüme ve kalkınmaya katkı sağlanmaktadır. KGF kefaletlerinde genç ve kadın girişimciliğin geliştirilmesi temel amaçtır.

Yenilikçi yatırımların gerçekleştirilmesi, ileri teknoloji içeren küçük girişimler, ihracatın desteklenmesi, istihdam artışı sağlayacak yatırımlar ve bölgesel kalkınma amaçlı yatırımlar KGF kefaletlerinde öncelikli olarak değerlendirilen konulardır.

Detaylı bilgi için; http://www.kgf.com.tr/

G- TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI-KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

“KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ TEBLİĞİ” (TEBLİĞ NO :2009/47)

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Yatırım Konuları ve Yatırım Süresi

Program, tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi ile ilgili aşağıdaki konuları kapsar;

1- Ekonomik yatırımlar:

“Ekonomik yatırımlar için proje başvurularında hibeye esas proje tutarı, gerçek kişi başvurularında 100.000 TL, tüzel kişi başvuruları için ise 500.000 TL’yi geçemez.”

 • Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerinin yapımı,
 • Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar,
 • Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar,
 • Alternatif enerji kaynakları kullanan seraların yapımına yönelik yatırımlar,
 • Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

2- Toplu basınçlı sulama sistemi yatırımları

“Hibeye esas proje tutarı 500.000 TL’yi geçemez. Köylere hizmet götürme birlikleri ile sulama kooperatiflerince hazırlanan projelere hibeye esas proje tutarının % 75’ine hibe yoluyla destek verilir. Başvuru sahipleri, hibeye esas proje tutarının %25’i oranındaki katkı payının finansmanını temin etmekle yükümlü ve sorumludur.”

 • Kamu kurumlarınca yapılmış mevcut sulama tesislerinin basınçlı sulama tesisine dönüştürüldüğü, toplu basınçlı sulama tesisi yatırımlarına yönelik proje başvurularını kapsar.
 • Toplu basınçlı sulama sistemi yatırımı kapsamında yatırım proje tekliflerinin, köy halkının çoğunluğuna hizmet götürmesi amaçlanmalıdır.

Detaylı bilgi için; http://www.tarim.gov.tr